Gezonde werkplek, uitdagende leeromgeving

Duwelfruit is een door Aequor erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij jeugd en jonge mensen een uitdagende leerwerkomgeving bieden, met kansen op een toekomst in de voedselverwerkende sector.

Voorwaarden voor erkenning
De specifieke voorwaarden waaraan een door Aequor erkend leerbedrijf moet voldoen, zijn:

Voorwaarde 1
Het leerbedrijf biedt een sociaal en fysiek veilige leerwerkomgeving die overeenstemt met de toekomstige beroepscontext van de deelnemer en is afgestemd op de leerweg, het niveau en de mogelijkheden van de deelnemer.

Voorwaarde 2
Het leerbedrijf werkt mee aan het beschikbaar stellen en actueel houden van gegevens ten behoeve van het matchen van deelnemer en leerbedrijf.

Voorwaarde 3

Het leerbedrijf stelt een werkplek, deskundigheid, tijd en middelen beschikbaar voor een goede praktijkopleiding, afgestemd op de deelnemer.

Voorwaarde 4
Het leerbedrijf heeft een praktijkopleider benoemd, die verantwoordelijk is voor het leerwerkproces van de deelnemer tijdens de praktijkperiode op het bedrijf, en faciliteert deze praktijkopleider.

De praktijkopleider is in staat om leeractiviteiten te coördineren en een leerwerkomgeving te creëren waarin de deelnemer zich persoonlijk en vakmatig kan ontwikkelen.
De praktijkopleider kan zijn deskundigheid aan de hand van een diploma/certificaat of ervaring aantonen.

Voorwaarde 5

Het leerbedrijf heeft contact met de onderwijsinstelling om afspraken te maken over de praktijkopleiding en draagt bij aan afstemming van leeractiviteiten en communicatie over de voortgang van de praktijkopleiding. 

Voorwaarde 6
Het leerbedrijf leidt deelnemers op een gestructureerde manier op, waarbij gebruik wordt gemaakt van een leerwerkplan of vaste werkwijze.

Voorwaarde 7
Het leerbedrijf werkt aan het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van opleiden in het bedrijf, met ondersteuning van de bedrijfsadviseur.

Over Aequor
Aequor is een kenniscentrum dat oplossingen biedt voor knelpunten op de arbeidsmarkt binnen het domein voedsel, natuur & leefomgeving. Zij doen dit door bedrijfsprocessen, arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen optimaal op elkaar af te stemmen.
Klik hier voor meer informatie over Aequor.